برنده جایزه بزرگ البرز سال 1400

عضویت بعنوان احیاگر در طرح نهضت احیا

ثبت اختراع ملی 6 روش فناورنه در شناسایی تقلبات موادغذایی

انتخاب بعنوان آزمایشگاه برتر از سوی سازمان غذا و دارو

انتخاب بعنوان شرکت برتر در دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی

مشارکت در تدوین استاندارد های ملی و بین المللی (رئیس و نایب رئیس)

انجام پروژه مشترک با مرکز ملی تحقیقات حلال و اداره کل استاندارد تهران

اولین و تنها آزمایشگاه در کشور در زمینه اصالت سنجی زعفران به روش مولکولی

اولین آزمایشگاه در کشور در زمینه شناسایی منشا آبزیان و ماهی ها به روش مولکولی

اولین و تنها آزمایشگاه در کشور در زمینه تشخیص تقلبات در انواع روغن های گیاهی با روش PCR

اولین و تنها آزمایشگاه در کشور در زمینه تشخیص تراریختگی در انواع روغن های گیاهی با روش PCR

اولین آزمایشگاه در کشور در زمینه شناسایی منشا دانه های آجیلی و روغنی(پسته، بادام، ذرت و ...) به روش مولکولی