شناسایی تقلبات تن ماهی

شناسای تقلبات تن ماهی

در این آزمون طبق دستورالعمل اداره کل استاندارد وجود و یا عدم وجود منشا دو گونه ماهی ماهی تن و بادبان ماهی بررسی می‌شود.

تن-ماهی-885x438
IRD_49242_bis